منتال ری در مایا ( جلسه ۱۲ قسمت ۱)

منتال ری چیست؟
منتال ری نرم افزاری هست حرفه ای و کامل برای انجام پروسه rendering که میتواند تاثیرات نور را طبق قوانین پیچیده فیزیک به طور صحیح شبیه سازی کند. 
این شبیه سازی ها  شامل : ردیابی پرتوهای نور ( ray-traced ) . فرایند بازتاب و شکسته شدن نور ( reflection and refraction ) و  خاصیت caustics و global illumination می باشد .

 

http://