پخش و پالایش

همکاری با شرکت پخش و پالایش در راستای بهینه سازی مصرف سوخت

همیشه یکی از دغدغه های مردم ترس از اتمام  سوخت در آینده ای نزدیک است . دغدغه اتمام سوخت های فسیلی بزرگترین نگرانی چند سال اخیر دولت های مختلف در ایران است که سعی دارند با فرهنگ سازی وبالابردن سطح آگاهی مردم از به وقوع پیوستن زودرس این موضوع جلوگیری کند.

http://